Dịch Vụ Giải Pháp Logistics

Để đăng ký vui lòng điền đầy đủ các thông tin bên dưới và tích vào đồng ý các điều khoản & điều kiện của thoả thuận, sau đó ấn "Gửi đi".

VNPost Service T&C

Thoả Thuận Người Dùng (Việt Nam)

Chào mừng và cảm ơn quý vị đã lựa chọn Dịch Vụ Giải Pháp Logistics của SHOPLINE trên Mô-đun Logistics của SHOPLINE. Thỏa Thuận Dịch Vụ Giải Pháp Logistics của SHOPLINE (“Thỏa Thuận”) là một thỏa thuận ràng buộc về pháp lý giữa quý vị, với tư cách là Bên Bán (như được định nghĩa dưới đây), và SHOPLINE (như được định nghĩa dưới đây). Quý vị nên đọc kỹ Thỏa Thuận này trước khi lựa chọn các dịch vụ dưới đây. Bằng việc lựa chọn các dịch vụ trên Mô-đun Logistics của SHOPLINE thông qua việc đánh dấu các ô chọn, quý vị ký kết Thỏa Thuận này và đồng ý sử dụng các Dịch Vụ Giải Pháp Logistics của SHOPLINE, và chấp thuận các Dịch Vụ Logistics cụ thể do các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics cung cấp được xác định thông qua Mô-đun Logistics của SHOPLINE. Nếu quý vị đang chấp thuận Thỏa Thuận này nhân danh một doanh nghiệp, quý vị tuyên bố và cam kết rằng (i) quý vị là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, (ii) doanh nghiệp mà quý vị đại diện chấp thuận bị ràng buộc bởi Thỏa Thuận này.


Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này, xin vui lòng liên hệ qua các kênh chăm sóc khách hàng của SHOPLINE, và nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ giải thích các điều khoản và điều kiện này cho quý vị. Nếu quý vị không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thỏa Thuận này, hoặc quý vị không thể hiểu chính xác các giải thích của SHOPLINE đối với các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không tiếp tục thực hiện.


SHOPLINE bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc điều chỉnh Thỏa Thuận này tùy từng thời điểm, và trong phạm vi được pháp luật cho phép, quý vị đồng ý bị ràng buộc bởi các sửa đổi hoặc điều chỉnh đó. Mỗi bản được sửa đổi hoặc điều chỉnh sẽ có hiệu lực vào thời điểm chúng tôi đăng tải trên Mô-đun Logistics của SHOPLINE hoặc thông báo cho quý vị bằng email hoặc bất kỳ phương thức nào khác. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị hoặc cung cấp cho quý vị cơ hội để rà soát các bản đó bằng các phương thức khác. Việc quý vị tiếp tục sử dụng Dịch Vụ Giải Pháp Logistics sẽ tạo thành sự chấp thuận, và đồng ý của quý vị đối với các sửa đổi, điều chỉnh đó.


Bên Bán và SHOPLINE sau đây được gọi chung là “Các Bên” và gọi riêng là một “Bên”.


XÉT RẰNG, CÔNG TY TNHH SHOPLINE VIETNAM (“SHOPLINE”) có khả năng cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực thương mại điện tử với tư cách là các giải pháp liên quan đến các dịch vụ logistics/vận chuyển/kho bãi (gọi chung là các “Dịch Vụ Giải Pháp Logistics”), và có khả năng thực hiện quản lý tích hợp các tài nguyên của SHOPLINE trên cơ sở tùy chỉnh.


NAY, DO ĐÓ, trên cơ sở cân nhắc các vấn đề nêu trên, đánh đổi những thỏa thuận và có giá trị khác, thừa nhận việc tiếp nhận và sự đầy đủ của các cơ sở này, Các Bên thỏa thuận như sau:

1. Định Nghĩa

1.1. “Bên Mua” là khách hàng của Bên Bán, mà mua Hàng Hóa từ Website Cửa Hàng của Bên Bán và sẽ nhận Bưu Kiện Hàng Hóa do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics giao.

1.2. “Hàng Hóa” là hàng hóa mà Bên Mua mua từ Website Cửa Hàng của Bên Bán.

1.3. “Bên Bán” là bất kỳ pháp nhân nào vận hành cửa hàng và bán Hàng Hóa trên Website Cửa Hàng.

1.4. “Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics” là các nhà cung cấp dịch vụ logistics được SHOPLINE giao quyền theo các hợp đồng đại lý vận tải hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác để cung cấp trên thực tế các dịch vụ logistics dưới đây. 

1.5. “Phí Dịch Vụ Giải Pháp Logistics” là các loại phí dịch vụ mà SHOPLINE tính cho việc cung cấp các Dịch Vụ Giải Pháp Logistics và đã bao gồm các chi phí và phí tổn liên quan đến các dịch vụ logistics do các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics cung cấp.

1.6. “Bưu Kiện” là, sau khi Bên Bán thực hiện Đơn Đặt Hàng Giai Đoạn II trên Mô-đun Logistics của SHOPLINE và Bên Bán thuê SHOPLINE cung cấp các Dịch Vụ Giải Pháp Logistics cho Hàng Hóa mà Bên Mua mua, bất kỳ bưu kiện hàng hóa nào, do Bên Bán đóng gói một cách hợp lý, niêm phong và đính kèm vận đơn, và giao tới Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics trong tình trạng tốt để vận chuyển. Kích thước và trọng lượng của gói hàng tuân thủ theo các yêu cầu được đặt ra trong Quy Tắc của SHOPLINE đối với các dịch vụ logistics của nhà cung cấp dịch vụ logistics được áp dụng.

1.7. “Đặt Hàng Giai Đoạn I” là đơn đặt hàng được tạo ra do hoạt động mua Hàng Hóa của Bên Mua trên Website Cửa Hàng của Bên Bán.

1.8. “Đơn Đặt Hàng Giai Đoạn II” là đơn đặt hàng Dịch Vụ Giải Pháp Logistics giữa Bên Bán và SHOPLINE theo đó SHOPLINE sẽ, sau khi Bên Mua thực hiện Đặt Hàng Giai Đoạn I với Bên Bán và Bên Bán thực hiện việc đặt hàng đó với SHOPLINE, sắp xếp Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics để vận chuyển bưu kiện theo Đơn Đặt Hàng Giai Đoạn I đến địa chỉ do Bên Bán chỉ định để nhận Hàng Hóa.

1.9. “Mô-đun Logistics SHOPLINE” là tổng hợp của (a) toàn bộ thông báo đến Bên Bán và liên lạc với Bên Bán do Đại Diện của SHOPLINE trực tiếp thực hiện hoặc thông qua email hoặc tài khoản mạng xã hội của Đại Diện của SHOPLINE hoặc thông qua logistics.vn@shoplineapp.com; và (b) tất cả các chức năng có liên quan đến dịch vụ logistics, trang web và các mô-đun tại website của SHOPLINE và các website đích đến và các website do SHOPLINE chỉ định cho Bên Bán (ví dụ: [TO BE INSERTED]), và trang quản lý tổng quan SHOPLINE của Bên Bán của Website Cửa Hàng.

1.10. “Đại Diện của SHOPLINE” là bất kỳ người lao động nào của SHOPLINE hoặc các công ty con do SHOPLINE chỉ định để (a) phục vụ với tư cách là người liên lạc theo hợp đồng của SHOPLINE cho Bên Bán; (b) cung cấp các Dịch Vụ Giải Pháp Logistics dưới đây, và (c) ký kết các điều khoản dưới đây nhân danh SHOPLINE. Theo Thỏa Thuận này, Đại Diện của SHOPLINE đối với Bên Bán bao gồm nhưng không giới hạn Harry Dong (harry@shoplineapp.com), Nemo Liu (nemo@shoplineapp.com) và Olivia Zhong (olivia@shoplineapp.com). Đại Diện của SHOPLINE có thể được SHOPLINE thay đổi hoặc thay thế tùy từng thời điểm, có thể có hoặc không thông báo trước bằng văn bản cho Bên Bán.

1.11. “Quy Tắc của SHOPLINE” là các thỏa thuận, quy tắc, tiêu chuẩn, quy trình và mẫu do SHOPLINE ban hành và được Đại Diện của SHOPLINE thông báo tới Bên Bán hoặc được công bố trên Mô-đun Logistics của SHOPLINE tùy từng thời điểm, bao gồm nhưng không giới hạn quy trình và quy tắc về các hạn chế, khiếu nại và bồi thường. Quy Tắc của SHOPLINE sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được ban hành và sẽ tạo thành một phần không thể tách rời của Thỏa Thuận này. Các Quy Tắc của SHOPLINE được cập nhật sẽ được áp dụng đối với các Đơn Đặt Hàng Giai Đoạn II do Bên Bán đặt sau thời điểm cập nhật đó. Nếu Bên Bán không đồng ý với điều chỉnh đó, Bên Bán sẽ dừng đặt Đơn Đặt Hàng Giai Đoạn II sau thời điểm cập nhật của Quy Tắc của SHOPLINE, Bên Bán sẽ được coi như là đã chấp thuận thỏa thuận hoặc các quy tắc được điều chỉnh.

1.12. “Website Cửa Hàng” là website cửa hàng thương mại điện tử trực tuyến của Bên Bán được cung cấp và hỗ trợ bởi SHOPLINE hoặc các công ty liên kết của SHOPLINE.

2. Phạm vi dịch vụ và các cam kết

2.1. SHOPLINE đồng ý thực hiện các Dịch Vụ Giải Pháp Logistics theo Thỏa Thuận này và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistic của SHOPLINE vận chuyển và giao Bưu Kiện đến địa chỉ giao hàng do Bên Bán chỉ định.

2.2. Các dịch vụ được cung cấp bởi SHOPLINE cho Bên Bán bao gồm:

2.2.1. SHOPLINE sẽ lựa chọn cho Bên Bán giải pháp logistics tối ưu thông qua tổng hợp và phân tích dữ liệu, và sẽ, thông qua sự hợp tác với các Nhà Cung Cấp Dịch vụ Logistics tham gia vào giải pháp dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng, mua cho Bên Bán các dịch vụ logistics cụ thể, mà các dịch vụ sẽ bao gồm nhưng không giới hạn đối với vận chuyển nội địa, xử lý, gửi hàng từ kho, thu tiền mặt khi giao hàng, vận chuyển quốc tế, thông quan tại nước đi và nước đến, và giao hàng ở quốc gia đến của Bưu Kiện;

2.2.2. Bên Bán có thể, thông qua việc gửi email đến Đại Diện của SHOPLINE hoặc thông qua Mô-đun Logistics của SHOPLINE, đưa ra những câu hỏi về chi tiết dịch vụ logistics và tình trạng của Bưu Kiện và nộp đơn khiếu nại về các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics theo các Quy Tắc của SHOPLINE đối với các dịch vụ logistics của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics được áp dụng;

2.2.3. Các dịch vụ khác như được quy định dưới đây hoặc theo thỏa thuận khác của Các Bên tại Hợp Đồng này.

2.3. Cả SHOPLINE và Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics đều không phải chịu những rủi ro đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào của Bưu Kiện xảy ra sau khi Bên Mua không nhận chuyển giao Bưu Kiện trong khoảng thời gian quy định.

3. Phí dịch vụ và thanh toán

3.1. Phí dịch vụ

3.1.1. Phí Dịch Vụ Giải Pháp Logistics được tính toán tại Thỏa Thuận này được dựa trên thông tin có sẵn trên Mô-đun Logistics của SHOPLINE hoặc được Đại Diện của SHOPLINE thông báo cho Bên Bán. Bên Bán tại đây đồng ý và chấp thuận mức tính phí được áp dụng cho Phí Dịch Vụ Giải Pháp Logistics do Đại Diện của SHOPLINE thông báo hoặc được công bố trên các điều khoản và điều kiện dịch vụ tương ứng của SHOPLINE và các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics (bao gồm nhưng không giới hạn mức thuế áp dụng cho dịch vụ logistics, hàng cấm, thời hạn khiếu nại và giới hạn trách nhiệm, v.v.).

3.1.2. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào đối với mức Phí Dịch Vụ Giải Pháp Logistics, SHOPLINE sẽ công bố các thay đổi đó trên Mô-đun Logistics của SHOPLINE hoặc Đại Diện của SHOPLINE sẽ thông báo kịp thời cho Bên Bán. Các thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi công bố hoặc thông báo hoặc cập nhật. Mức tính phí được cập nhật cho Phí Dịch Vụ Giải Pháp Logistics sẽ được áp dụng với các Đơn Đặt Hàng Giai Đoạn II do Bên Bán đặt sau khi công bố hoặc thông báo và cập nhật mức tính phí. Nếu Bên Bán không đồng ý với sự thay đổi đó, Bên Bán sẽ dừng đặt các Đơn Đặt Hàng Giai Đoạn II mới. Bằng cách đặt các Đơn Đặt Hàng Giai Đoạn II mới, Bên Bán sẽ được coi là chấp thuận mức tính phí được cập nhật cho Phí Dịch Vụ Giải Pháp Logistics.

3.1.3. Ngoài Phí Dịch Vụ Giải Pháp Logistics, nếu Bên Bán phải chịu các khoản thuế, chi phí hoặc khoản phạt bổ sung (bao gồm nhưng không giới hạn các lệnh cấm vận/hạn chế lô hàng bất hợp pháp của Bên Bán hoặc các mặt hàng khác mà vi phạm pháp luật và quy định của quốc gia/khu vực xuất khẩu/nhập khẩu, tất cả các khoản phí liên quan đến việc trả lại hoặc xử lý, thuế và phí liên quan, tiền phạt bởi các cơ quan chính phủ, v.v.), SHOPLINE sẽ có quyền thông báo cho Bên Bán bằng văn bản (bao gồm nhưng không giới hạn ở email, thông báo thông qua Mô-đun Logistics của SHOPLINE hoặc bởi Đại Diện của SHOPLINE) để yêu cầu Bên Bán thanh toán các khoản thuế, chi phí hoặc tiền phạt đó, hoặc theo toàn quyền quyết định của SHOPLINE, khấu trừ khoản tiền tương ứng từ bất kỳ khoản phải trả nào của Bên Bán theo Điều 3.2.

3.2. Thanh toán phí

3.2.1. Thanh toán Phí Dịch Vụ Giải Pháp Logistics được tính tại Thỏa Thuận này được dựa trên thông báo do Đại Diện của SHOPLINE gửi tới Bên Bán hoặc thông tin có sẵn trên trang lựa chọn Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics tại Mô-đun Logistics của SHOPLINE. Nếu có bất kỳ thay đổi nào với quy tắc thanh toán, SHOPLINE sẽ thông báo cho Bên Bán bằng email hoặc thông báo thông qua Mô-đun Logistics của SHOPLINE. Nếu Bên Bán sử dụng Dịch Vụ Giải Pháp Logistics tương ứng sau thông báo thay đổi quy tắc thanh toán, Bên Bán sẽ được coi như đã đồng ý với các quy tắc thanh toán được thay đổi.

3.2.2. SHOPLINE có thể, theo quyết định tuyệt đối của riêng mình, khấu trừ từ số dư hoặc khoản tiền đến hạn từ SHOPLINE cho Bên Bán bất kỳ khoản tiền nào đến hạn từ Bên Bán cho SHOPLINE dưới đây bao gồm nhưng không giới hạn, Phí Dịch Vụ Giải Pháp Logistics và bất kỳ khoản thuế, chi phí hoặc các khoản phạt nào mà Bên Bán phải trả.

4. Quyền và Nghĩa vụ của Các Bên

4.1. Quyền và Nghĩa vụ của Bên Bán

4.1.1. Bên Bán đồng ý và cam kết rằng Bên Bán sẽ cung cấp cho SHOPLINE với họ và tên pháp lý đầy đủ, thông tin tài khoản ngân hàng có hiệu lực và thông tin liên hệ cũng như bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào mà SHOPLINE yêu cầu, nhằm mục đích thực hiện Thỏa Thuận này. Bên Bán tuyên bố rằng thông tin do Bên Bán cung cấp cho mục đích giao Hàng Hóa (ví dụ: địa chỉ và tên người nhận) là chính xác và hoàn thiện. SHOPLINE không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc không thực hiện giao hàng hoặc giao hàng sai do bất kỳ thông tin sai hoặc không đọc được do Bên Bán cung cấp.

4.1.2. Bên Bán nhận biết được và đồng ý rằng ký kết Thỏa Thuận này không khiến SHOPLINE thành một bên của các giao dịch giữa Bên Bán và các Bên Mua. SHOPLINE chỉ cung cấp các Dịch Vụ Giải Pháp Logistics với các giao dịch cơ bản theo Thỏa Thuận này, và không đưa ra các cam kết ngụ ý hoặc rõ ràng đối với tính hợp pháp và hiệu lực của các hoạt động của Bên Bán hoặc tính nguyên gốc, hợp pháp và chất lượng của Hàng Hóa. Bên Bán sẽ là bên duy nhất chịu trách nhiệm đối với tất cả Hàng Hóa của mình.

4.1.3. Bên Bán cam kết với SHOPLINE rằng các Bưu Kiện và Hàng Hóa liên quan tới các Dịch Vụ Giải Pháp Logistics mà Bên Bán nhận được từ SHOPLINE:

(1) Không chứa các sản phẩm bị cấm hoặc hạn chế gửi theo bất kỳ quy định pháp luật và quy định nào của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà Bên Bán hoặc Bên Mua có trụ sở;

(2) Không xâm phạm bất kỳ quyền và lợi ích hợp pháp nào của bên thứ ba (bằng cách làm giả, v.v.).

4.1.4. Bên Bán cam kết với SHOPLINE rằng Bên Bán sẽ tuân thủ các Quy Tắc của SHOPLINE (bao gồm bất kỳ thay đổi và cập nhật nào đối với Quy Tắc của SHOPLINE) tại mọi thời điểm và sẽ rà soát và hiểu theo ý chí của mình bất kỳ thay đổi và cập nhật nào với các Quy Tắc của SHOPLINE.

4.2. Quyền và Nghĩa vụ của SHOPLINE và các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics

4.2.1. SHOPLINE sẽ không cung cấp các Dịch Vụ Giải Pháp Logistics cho các sản phẩm bị cấm hoặc hạn chế gửi. Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics sẽ không chấp nhận các sản phẩm bị cấm hoặc hạn chế gửi. Phạm vi của các sản phẩm bị cấm hoặc hạn chế gửi sẽ dẫn chiếu đến các quy định của các quốc gia hoặc vùng mà các dịch vụ logistics thực tế có liên quan. Nếu tồn tại bất kỳ bất đồng nào giữa hai Bên về việc một sản phẩm có phải là sản phẩm bị cấm hoặc hạn chế như nêu trên, hướng dẫn hoặc chính sách của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics có liên quan, như được Đại Diện của SHOPLINE thông báo cho Bên Bán tùy từng thời điểm, sẽ được ưu tiên áp dụng. Trong trường hợp có bất kỳ sản phẩm nào bị cấm hoặc hạn chế gửi, Bên Bán thừa nhận rằng SHOPLINE và các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics sẽ được quyền xử lý Hàng Hóa và Bưu Kiện theo Điều 4.2.2 mà không phải chịu trách nhiệm cho việc vi phạm hợp đồng bằng bất kỳ hình thức nào.

4.2.2. Khi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics nhận được một Bưu Kiện, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics sẽ kiểm tra việc đóng gói bên ngoài của Bưu Kiện có trong tình trạng tốt hay không. Ngoài ra, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics có thể, trong khi thực hiện kiểm tra an ninh, mở và kiểm tra Bưu Kiện hoặc Hàng Hóa do Bên Bán gửi đi để xác minh liệu Bưu Kiện hoặc Hàng Hóa có bao gồm bất kỳ sản phẩm bị cấm/hạn chế gửi hoặc vi phạm bất kỳ nguyên tắc hoặc quy định hiện hành nào. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa một Bưu Kiện và thông tin được quy định tại Đơn Đặt Hàng Giai Đoạn II, hoặc bất kỳ thiệt hại nào với bao bì bên ngoài của Bưu Kiện (ví dụ: bất kỳ thiệt hại hoặc biến dạng nghiêm trọng nào của bao bì bên ngoài, không tuân thủ quy cách khối lượng hoặc trọng lượng tối đa, mất thông tin về đơn đặt hàng hoặc có sự liên quan rõ ràng của bất kỳ hàng hóa nào mà việc xuất khẩu bị cấm hoặc hạn chế rõ ràng theo quy định pháp luật và quy định, hoặc vi phạm quy định về an toàn vận chuyển hàng không, sau đây gọi chung là “Bưu Kiện Có Vấn Đề”), Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics sẽ có quyền từ chối chấp nhận Bưu Kiện và từ chối cung cấp dịch vụ logistics cho Bên Bán theo Đơn Đặt Hàng Giai Đoạn II, mà không phải chịu trách nhiệm cho việc vi phạm hợp đồng. Bưu Kiện Có Vấn Đề mà Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics từ chối chấp nhận sẽ được hoàn trả cho Bên Bán thông qua công ty dịch vụ chuyển phát nhanh do Bên Bán ủy quyền và chi phí và phí tổn do Bên Bán chịu. Trong trường hợp đó, SHOPLINE không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà Bên Bán phải chịu. Nếu Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics phát hiện ra Bưu Kiện Có Vấn Đề sau khi đã chấp nhận Bưu Kiện, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics được quyền hoàn trả lại Bưu Kiện Có Vấn Đề cho Bên Bán với chi phí và phí tổn do Bên Bán chịu. SHOPLINE sẽ tính phí hoặc chuyển cho Bên Bán bất kỳ khoản chi phí và phí tổn vận chuyển liên quan nào do SHOPLINE hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics phải chịu theo Điều 3.1.1 của Hợp đồng này.

4.2.3. Phạm vi địa lý của dịch vụ giao hàng do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics cam kết được quy định tại Đơn Đặt Hàng Giai Đoạn II, các Quy Tắc của SHOPLINE hiện hành, hoặc đưa ra cho Bên Bán thông qua Mô-đun Logistics của SHOPLINE, tùy từng trường hợp. SHOPLINE và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics có thể thay đổi phạm vi địa lý của hoạt động giao hàng nếu cần thiết tùy từng thời điểm. Việc Bên Bán tiếp tục sử dụng các Dịch Vụ Giải Pháp Logistics sẽ cấu thành sự chấp thuận của Bên Bán đối với phạm vi địa lý được sửa đổi. 

4.2.4. SHOPLINE có thể tùy theo quyết định của mình cải tiến hoặc ngưng hoạt động nhằm bảo trì cho Mô-đun Logistics của SHOPLINE. SHOPLINE sẽ thông báo cho Bên Bán thông qua Mô-đun Logistics của SHOPLINE hoặc thông qua email hoặc các phương thức hợp lý khác (ví dụ: đăng tải một thông báo trên website của SHOPLINE) trước khi cải tiến hoặc ngưng hoạt động nhằm bảo trì có liên quan.

4.2.5. SHOPLINE và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics đều không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào gây ra do lỗi của Bên Bán, ví dụ như vi phạm Thỏa Thuận này (bao gồm nhưng không giới hạn ở tiền phạt, tạm giữ, tiêu hủy hoặc tịch thu đối với bất kỳ Bưu Kiện hoặc Hàng Hóa nào bị cáo buộc đã xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào), trong trường hợp đó Bên Bán sẽ bồi thường và giữ cho SHOPLINE hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics tránh khỏi bất kỳ cáo buộc nào của bên thứ ba đối với SHOPLINE hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics phát sinh từ lỗi hoặc vi phạm Thỏa Thuận của Bên Bán.

5. Quy tắc Khiếu nại và Bồi thường

5.1. Nếu Người bán có bất kỳ khiếu nại nào về dịch vụ logistics do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics cung cấp theo Đơn Đặt Hàng Giai Đoạn II tương ứng, Người bán có thể gửi email khiếu nại đến hộp thư của nhóm vận hành logistics của SHOPLINE (logistics.vn@shoplineapp.com) để đưa ra khiếu nại đối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics.

5.2. Thời hạn để khiếu nại

Thời hạn chấp nhận khiếu nại đối với các dịch vụ logistics theo Đơn Đặt Hàng Giai Đoạn II sẽ được điều chỉnh bởi Quy Tắc của SHOPLINE đối với các dịch vụ logistics của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics hiện hành, và khi hết thời hạn, không có khiếu nại nào đối với Đơn Đặt Hàng Giai Đoạn II sẽ được chấp nhận

5.3. Người bán, căn cứ theo các loại khiếu nại khác nhau được quy định tại Quy tắc của SHOPLINE hiện hành, sẽ nộp đơn khiếu nại đối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics trong thời hạn quy định cho khiếu nại có liên quan, và sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do bất kỳ việc không thực hiện khiếu nại hoặc từ chối khiếu nại nào do hết thời hạn khiếu nại. Người bán sẽ, sau khi nộp đơn khiếu nại, xuất trình bằng chứng liên quan tới SHOPLINE trong thời hạn xuất trình bằng chứng và phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả và tổn thất nếu không thực hiện trong thời hạn đã quy định.

5.4. Liên quan đến khiếu nại do Người bán nộp sau khi Người mua xác nhận đã nhận được Bưu kiện bị khiếu nại, SHOPLINE sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản bồi thường nào trừ khi được thỏa thuận khác đi trong Thỏa Thuận này.

5.5. Cả hai Bên đồng ý rằng tiêu chuẩn bồi thường theo quy định của Thỏa Thuận này sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản tương ứng như đã được quy định trong các điều khoản và điều kiện và chính sách của các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics liên quan mà cung cấp dịch vụ logistics theo Đơn Đặt Hàng Giai đoạn II có liên quan.

5.6. Loại và tiêu chuẩn bồi thường sẽ phụ thuộc vào các chính sách do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics thông qua.

6. Sử dụng Thông Tin Cá Nhân

6.1. Người Bán đồng ý và chấp nhận chính sách bảo mật của SHOPLINE (https://shoplineapp.com/about/privacy). Người Bán sẽ không tiếp tục sử dụng Dịch vụ Giải pháp Logistics nào theo Thỏa Thuận này ngay lập tức, nếu Người Bán không đồng ý với chính sách bảo mật ở trên.

6.2. Người Bán phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành điều chỉnh hoạt động thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng, tiết lộ và chuyển giao bất kỳ thông tin cá nhân nào của Người Mua bởi Bên Bán. Người Bán cam kết thêm sẽ tuân thủ tất cả các quy định hiện hành về quyền riêng tư và rằng Bên Bán duy trì một chính sách bảo mật có thể truy cập công khai mà tiết lộ chính xác cách Người Bán thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng, tiết lộ và chuyển giao thông tin cá nhân từ Người Mua và những người khác.

6.3. Người Bán tại đây đảm bảo với SHOPLINE và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics rằng Bên Bán đã đạt được tất cả chấp thuận cần thiết từ các Người Mua có thông tin được cung cấp cho SHOPLINE và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics thông qua việc đặt Đơn Đặt Hàng Giai đoạn II hoặc cách khác và Bên Bán có quyền và ủy quyền hợp pháp để cung cấp thông tin đó cho SHOPLINE và các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics.

6.4. Người Bán cũng đồng ý rằng SHOPLINE có thể, cho mục đích thực hiện Dịch Vụ Giải Pháp Logistics và sắp xếp để các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics hiện hành hoàn thành các Đơn Đặt Hàng Giai đoạn II do Người Bán đặt, truy xuất từ Mô-đun Logistics của SHOPLINE, thông tin về các Người Mua và giao dịch có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, số điện thoại, địa chỉ nhận Hàng Hóa, địa chỉ email và thông tin về danh tính của người đó, v.v…

7. Trách nhiệm do Vi Phạm Thỏa Thuận; Chấm Dứt

7.1. Trường hợp một Bên vi phạm Thỏa Thuận này khiến mục đích của Thỏa Thuận này không đạt được hoặc khi một Bên không thực hiện các nghĩa vụ của mình theo quy định tại Thỏa Thuận này và không khắc phục được vi phạm đó trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm thông báo về vi phạm đó, Bên đó sẽ bị coi là đã thực hiện hành vi vi phạm nghiêm trọng, và Bên không vi phạm sẽ có quyền chấm dứt Thỏa Thuận này. Bên vi phạm sẽ chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng và bồi thường cho thiệt hại kinh tế của Bên không vi phạm.

7.2. SHOPLINE sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với những tổn thất trực tiếp mà Người Bán phải chịu do SHOPLINE vi phạm hoặc không thực hiện Thỏa Thuận này, và sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tổn thất gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc có tính chất hệ quả nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tổn thất thu nhập hoặc lợi nhuận).

7.3. Nếu Người Bán vi phạm bất kỳ cam kết và bảo đảm nào theo Thỏa Thuận này, SHOPLINE có thể chấm dứt Thỏa Thuận này với hiệu lực ngay lập tức bằng cách gửi thông báo tới Bên Bán và thực hiện các biện pháp đối với hoặc xử lý Bưu kiện của Người Bán theo các Quy Tắc của SHOPLINE có liên quan mà không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất phát sinh nào cho Bên Bán; trong khi đó, SHOPLINE sẽ có quyền yêu cầu Người Bán bồi thường cho tất cả các tổn thất mà SHOPLINE phải chịu do hành vi vi phạm của Người Bán và ngừng cung cấp bất kỳ Dịch Vụ Giải pháp Logistics nào cho Người Bán.

8. Bảo mật

8.1. Trừ khi được thỏa thuận khác đi tại Thỏa Thuận này, bất kỳ thỏa thuận bổ sung nào và tất cả các kỹ thuật, kết quả kỹ thuật, giá, thông tin kinh doanh và thông tin kỹ thuật của SHOPLINE liên quan đến việc hợp tác theo Thỏa Thuận này sẽ được coi là bí mật kinh doanh của SHOPLINE, và Người Bán sẽ bảo mật bí mật kinh doanh của SHOPLINE. Người Bán sẽ bảo mật bí mật kinh doanh của SHOPLINE, ngoại trừ trường hợp tiết lộ thông tin đó cho các đại lý, nhân viên, chuyên gia tư vấn, cố vấn hoặc kế toán của Bên Bán trong phạm vi cần thiết để thực hiện một cách phù hợp các vấn đề được đề cập ở đây hoặc việc tiết lộ theo yêu cầu của cơ quan chính phủ (với điều kiện là Người Bán phải thông báo kịp thời cho SHOPLINE về bất kỳ sự tiết lộ nào theo yêu cầu của cơ quan chính phủ và chỉ tiết lộ phần thông tin được yêu cầu tiết lộ). Nếu Người Bán hoặc bất kỳ đại lý hoặc nhân viên nào của Bên Bán tiết lộ bất kỳ bí mật kinh doanh nào do vi phạm nghĩa vụ bảo mật, Người Bán sẽ phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm hợp đồng và bồi thường cho SHOPLINE mọi tổn thất do việc vi phạm đó gây ra. Điều khoản bảo mật này sẽ có hiệu lực kể cả khi Thỏa Thuận này chấm dứt hoặc bị đình chỉ.

8.2. Đối với tất cả các phản hồi, dữ liệu và thông tin do Người Bán cung cấp cho SHOPLINE trong thời hạn của Thỏa Thuận này, Người Bán tại đây trao cho SHOPLINE quyền không gián đoạn và không hủy ngang trên toàn thế giới: (1) để sao chép, sử dụng và tiết lộ thông tin nói trên cho mục đích thực hiện Thỏa Thuận này; (2) thực hiện phân tích và đánh giá tùy chỉnh đối với Thông tin để điều chỉnh, phát triển hoặc tối ưu hóa Dịch Vụ Giải Pháp Logistics

9. Bất Khả Kháng

9.1. SHOPLINE và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chậm trễ trong việc giao Bưu Kiện phát sinh từ bất kỳ lý do nào sau đây:

9.1.1. Không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc cung cấp dịch vụ do nổi dậy, nổi loạn, bạo loạn, hỏa hoạn, lũ lụt, đình công, bão tố, vụ nổ, chiến tranh, hành động của chính phủ, phong tỏa, kiểm soát biên giới, giam giữ và kiểm tra bởi hải quan, lệnh của tòa án quốc tế hoặc tòa án trong nước, dịch bệnh hoặc đại dịch, hoặc các sự kiện bất khả kháng khác;

9.1.2. Nâng cấp, bảo trì, ngừng hoạt động hệ thống hoặc lỗi không thể dự đoán trước của Mô-đun Logistics của SHOPLINE;

9.1.3. Sụt giảm chất lượng, thay đổi định lượng, hư hỏng hoặc mất mát do sai sót và khuyết tật vốn có của Hàng Hóa;

9.1.4. Các lý do khác do Các Bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định.

10. Giới Hạn Trách Nhiệm; Bồi Thường

10.1. Tất cả các Dịch Vụ Giải Pháp Logistics được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép và ngoại trừ được quy định khác đi tại Thỏa Thuận này, SHOPLINE không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, một cách rõ ràng hay ngụ ý, đối với Dịch Vụ Giải Pháp Logistics, việc cung cấp Dịch Vụ Giải Pháp Logistics, hoặc thông tin hoặc nội dung bao hàm trong Dịch Vụ Giải Pháp Logistics. Người Bán xác nhận và đồng ý rằng SHOPLINE chỉ cung cấp Dịch Vụ Giải Pháp Logistics để tạo sự thuận tiện cho Người Bán. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, SHOPLINE tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bảo đảm rõ ràng hoặc ngụ ý dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm các quyền của bên thứ ba.

10.2. Không ảnh hưởng đến giới hạn trách nhiệm hoặc các giới hạn được quy định tại Thỏa Thuận này hoặc tại Quy Tắc của SHOPLINE và trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, trách nhiệm tích lũy của SHOPLINE đối với Người Bán sẽ được giới hạn ở các thiệt hại trực tiếp, và trong tất cả các trường hợp sẽ không vượt quá tổng khoản tiền phí mà Người Bán thanh toán cho SHOPLINE trong khoảng thời gian ba (3) tháng liền trước sự kiện làm phát sinh yêu cầu bồi thường. Giới hạn trách nhiệm này được áp dụng bất kể căn cứ pháp lý nào mà khiếu nại dựa vào, bao gồm nhưng không giới hạn, hợp đồng, hành vi sai trái (bao gồm cả sơ suất), trách nhiệm pháp lý hoặc bất kỳ cơ sở nào khác. Các giới hạn áp dụng ngay cả khi SHOPLINE đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

10.3. Các quy định của tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm nêu trên sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép tại vùng lãnh thổ áp dụng. 

10.4. Người Bán sẽ bồi thường và giữ cho SHOPLINE, các công ty liên kết của nó và các giám đốc, nhân viên, đại lý và nhà cung cấp dịch vụ tương ứng của SHOPLINE tránh khỏi thiệt hại cho và đối với bất kỳ và toàn bộ các thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí tổn phát sinh từ hoặc do (a) vi phạm bất kỳ tuyên bố nào, bảo đảm hoặc cam kết do Người Bán lập tại Thỏa Thuận này; hoặc (b) vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này hoặc Quy Tắc của SHOPLINE bởi Người Bán.

10.5. Người Bán thừa nhận rằng SHOPLINE đã đồng ý bồi thường và giữ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics tránh khỏi thiệt hại cho, và trong một số trường hợp, toàn bộ trách nhiệm của Người Bán theo thỏa thuận riêng giữa SHOPLINE và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics. Trong chừng mực mà SHOPLINE chịu trách nhiệm đối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác về bất kỳ phạt, khoản phạt, phí hoặc trách nhiệm khác theo hoặc liên quan đến các thỏa thuận giữa SHOPLINE và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics liên quan đến việc Người Bán sử dụng các dịch vụ logistics theo Thỏa Thuận này, Người Bán đồng ý bồi thường và giữ SHOPLINE tránh khỏi thiệtt hại từ và đối với bất kỳ và toàn bộ các trách nhiệm đó. SHOPLINE bảo lưu quyền yêu cầu Người Bán đặt cọc hoặc đảm bảo cá nhân để đảm bảo các nghĩa vụ và trách nhiệm của Người Bán theo Thỏa Thuận này.

11. Luật Điều Chỉnh và Giải Quyết Tranh Chấp 

11.1. Thỏa Thuận này được điều chỉnh và diễn giải theo pháp luật Việt Nam.

11.2. Các Bên sẽ cố gắng giải quyết toàn bộ các khiếu nại, tranh chấp hoặc bất đồng phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận này bằng cách tiến hành đàm phán thiện chí giữa đại diện được ủy quyền của mỗi Bên. Trong trường hợp các bên không thể giải quyết các khiếu nại, tranh chấp hoặc bất đồng phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thông báo đầu tiên bằng văn bản về khiếu nại, tranh chấp hoặc bất đồng, cả hai Bên đồng ý tuân theo thẩm quyền tài phán duy nhất của Tòa án tại Việt Nam. 

12. Các Quy Định Khác

12.1. SHOPLINE sẽ có quyền chuyển nhượng tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận này (bằng cách ký hợp đồng chuyển giao nghĩa vụ hoặc các lựa chọn khác hoàn toàn theo quyết định của SHOPLINE) cho một công ty liên kết hoặc bên thứ ba có liên quan dựa trên cơ sở điều chỉnh hoạt động kinh doanh của mình, Người Bán tại đây đồng ý với việc chuyển nhượng đó. 

12.2. Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics sẽ là bên thứ ba hưởng lợi dự kiến theo Thỏa Thuận này. Nếu Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics và Người Bán có thể được coi là đã hình thành bất kỳ hợp đồng nào hoặc thiết lập bất kỳ mối quan hệ hợp đồng nào, SHOPLINE sẽ là bên thứ ba hưởng lợi dự kiến của hợp đồng hoặc mối quan hệ hợp đồng đó và sẽ có quyền thực thi các điều khoản của hợp đồng hoặc mối quan hệ hợp đồng đó đối với Người Bán.

12.3. Các Bên đồng ý và hiểu rằng (a) SHOPLINE không phải là đại lý, đại diện, nhà thầu hoặc đối tác của các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Logistics và ngược lại; và (b) SHOPLINE không phải là đại lý, đại diện, nhà thầu hoặc đối tác của Người Bán và ngược lại.

12.4. Người Bán đồng ý rằng, khi sử dụng Dịch Vụ Giải Pháp Logistics, toàn bộ dự định của Người Bán có thể được thể hiện bằng phương tiện điện tử. Việc Người Bán trả lời “đồng ý”, “xác nhận”, “chấp nhận” hoặc hoặc các thuật ngữ tương tự trên Mô-đun Logistics của SHOPLINE hoặc cho Đại Diện của SHOPLINE sẽ cấu thành chấp thuận và thỏa thuận của Người Bán đối với các đối tượng của chấp thuận và thỏa thuận đó.

12.5. Không miễn trừ nào bởi bất kỳ Bên nào đối với các điều khoản của Thỏa Thuận này có hiệu lực trừ khi được quy định rõ ràng bằng văn bản và được ký kết bởi Bên miễn trừ. Trừ trường hợp được quy định tại câu trên, không có hành động nào được thực hiện theo Thỏa Thuận này, bao gồm bất kỳ cuộc điều tra nào bởi hoặc nhân danh một Bên hoặc không thực hiện hoặc chậm trễ bởi bất kỳ Bên nào trong việc thực hiện bất kỳ thẩm quyền, quyền hoặc đặc quyền nào theo Thỏa Thuận này, sẽ được coi là cấu thành sự miễn trừ của Bên thực hiện hành động đó trong việc tuân thủ bất kỳ tuyên bố, bảo đảm, cam kết hoặc thỏa thuận nào quy định tại Thỏa Thuận này. Sự miễn trừ của bất kỳ Bên nào theo Thỏa Thuận này đối với vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này sẽ không hoạt động hoặc được diễn giải là sự miễn trừ đối với bất kỳ vi phạm nào tiếp theo.

12.6. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản, điểm hoặc quy định nào khác tại Thỏa Thuận này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào xác định là không có hiệu lực, không hợp pháp hoặc không thể thi hành trong bất kỳ chừng mực nào, điều khoản, điểm hoặc quy định khác đó sẽ trong chừng mực đó bị loại bỏ khỏi các điều khoản và quy định còn lại, hoặc phần còn lại của điều khoản được đề cập, sẽ tiếp tục có hiệu lực và có hiệu lực và có khả năng thi hành ở mức tối đa được pháp luật cho phép.

12.7. Thỏa Thuận này ký kết bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có bất kỳ sự không thống nhất hoặc khác biệt nào giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Việt, bản tiếng Anh sẽ ưu tiên áp dụng.

Tất cả phụ lục, đính kèm và các tài liệu phụ trợ (bao gồm nhưng không giới hạn ở Quy tắc SHOPLINE) đính kèm với Thỏa Thuận này cùng nhau tạo thành một phần không thể tách rời của Thỏa Thuận này. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa các tuyên bố trong phần nội dung của Thỏa Thuận này và những tuyên bố tại bất kỳ phụ lục hoặc đính kèm hoặc tài liệu phụ trợ nào (ngoài trừ ngoại lệ được quy định tại Thỏa Thuận này), các tuyên bố trong nội dung của Thỏa Thuận này sẽ ưu tiên áp dụng.


LƯU Ý: Văn bản này được lập bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.NOTE: This document is made in both English and Vietnamese. In the event of any inconsistency or discrepancy between the English version and the Vietnamese version, the English version shall control

Business hours : Monday to Friday 9AM to 6PM

© Copyright 2013–2019 SHOPLINE

shopline.com.vn